Bygga nytt eller renovera

BYGGNATION, MARKARBETEN OCH ANSÖKAN OM TILLSTÅND

Området håller på att omvandlas från fritidshus till året-runt boende. Det är inget vägföreningen styr över.

Vägarna är gamla och ömtåliga. Många ligger antingen på gammal sjöbotten eller byggdes under andra världskriget med huvudsakligen sten, lera och trästockar. Detta gör att de inte tål obegränsade vikter; tunga fordon är därför olämpliga på framför allt de mindre, smalare vägarna.

Vissa delar av året, när t.ex. smältvatten och vattenståndet i havet står högt eller när tjälen går ur marken införs begränsningar för all tung trafik till max 6 ton. Information om tid då begränsning införs hittar du på vägföreningens hemsida Nyheter.
Förbudsskylt med angiven vikt sätts upp vid samtliga infarter, vanligen gäller förbudet omkring 1/3-1/5.

Vägslitage

I anläggningslagen (1973:1149) § 48a står att den som äger fastigheten ska betala ersättning för slitage och/eller avgift för tillfälligt ökat nyttjande när vägen används mer än normalt, vilket grundas på fastighetens andelstal. För vägföreningen innebär det ägare per 31/4.

Försäljning av fastighet

Informera styrelsen via kontaktformuläret i god tid vägföreningens styrelse när du sålt din fastighet.

Tunga transporter

Informera styrelsen via kontaktformuläret och din speditör i god tid vad som gäller när du planerar tunga transporter. Inför tunga transporter ska vägsträckan besiktigas, slitageavgift och/eller tillfälligt ökat nyttjande avtalas och ev skador ska dokumenteras (fotograferas) före och efter transporten. Om du hindrar framkomlighet ska även berörda grannar meddelas vad som ska hända, lägg en lapp i brevlådorna i god tid innan.

Ansökan bygglov och avlopp

Styrelsen får kopior av kommunen både när du ansöker om bygglov och när du ansöker för reningsverk och avlopp (WC, BDT). Vägföreningen dokumenterar och bedömer löpande alla ansökningar till respektive byggnadsnämnden och miljö- och hälsa.

Schakt- och fyllnadsmassor

Om du behöver schakt- och fyllnadsmassor ska du känna till vilka regler som gäller. Läs om detta i kommunens faktablad där lagar och regler som ska beaktas ingår.