Stadgar

Samfälligheter (samfällighetsföreningar) bildas i syfte att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar eller rättigheter. Detta kan till exempel vara enskilda vägar.
Samfälligheters förvaltning och verksamhet regleras av föreningens stadgar och lagarna. Förvaltning av samfälligheter styrs enligt lagen 1973:1150. 

En samfällighetsförening har ett organisationsnummer och är en juridisk person vilket innebär att "samfällighetsförening kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar." Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Flaxenviks Vägförenings stadgar antogs vid två årsmöten 1999 och 2000.

Du kan läsa en skannad PDF av dokumentet via knappen längst ner.

Tillbaka