Policy

Policy

Bryggor 

Fastighetsgränser

Skötsel av skog och parkmark 

Anläggning på vägföreningens mark

Infart och Vägtrummor

Bryggor

Längs våra stränder finns ett 80-tal bryggor. En del är privat anlagda och skötta, andra hanteras av föreningar (båt- o tomtföreningar), medan några ägs och sköts av Vägföreningen. Merparten av bryggorna ligger alltså på vägföreningens vatten.

Årsstämmorna 2022 och 2023 gav styrelsen uppdrag att upprätta avtal med bryggägare. Arbetet pågår.

Allemansrätten och Strandskyddsreglerna påbjuder att alla bryggor på gemensam mark, skall hållas allemansrättsligt tillgängliga och får inte privatiseras med grindar, skyltar, möbler, flaggstänger, etc.

Innehåll i korthet:

  • Inga grindar/stängsel
  • Inga skyltar som kan verka avhållande för den allemansrättsliga tillgängligheten
  • Inte placera ut möbler, grillar och annat som ger intryck av privatisering
  • Allmänheten har rätt att nyttja bryggan för bad, solande och fiske, samt kortvarigt förtöja båt.
  • Bryggan skall löpande underhållas och får inte ändras i storlek eller utförande
  • Bryggans användning får inte störa de kringboende
  • Om bryggan förorsakar olägenhet (t.ex. brott mot ovanstående punkter) kan vägföreningen kräva att bryggan tas bort.

Fastighetsgränser

Hälften av marken i området är allmänning, ägd av vägföreningen. Eftersom många har gräns mot allmänningarna har en del fastigheter över tid "utökat" sin tomt. Det finns gräsmattor, bodar, spolplattor, båtuppställning, husvagnar, släp m.m. som mer eller mindre permanent nyttjar vår gemensamma mark.

Tomtgränsernas markeringar är i många fall överväxta, överfyllda eller borttagna. Det är därför viktigt att en ny ägare får klart för sig var tomtgränsen går. Vägföreningen möts ofta av argumentet "ingen sa något när vi köpte". I tveksamma fall bör kommunen kontaktas för gränspåvisning.

Vägföreningen avser att teckna avtal med de som, för privat bruk, nyttjar föreningens mark. I flagranta fall kan krävas avlägsnande.

Skötsel av skog och parkmark

Vår gemensamma mark är i huvudsak klassificerad som skogs- eller park-mark. Detta innebär att den inte får bebyggas och att den skall vara öppen och framkomlig för det rörliga friluftslivet (allemansrätten). Det är t.ex. inte tillåtet att köra fyrhjulingar eller andra terrängfordon. Föreningen har utarbetat en skogspolicy.

Anläggning på vägföreningens mark

En del fastighetsägare nyttjar vägföreningens mark för t.ex. minireningsverk, plank, eller dräneringsrör/trumma. Ett sådant nyttjande skall täckas av ett avtal som definierar ägande, underhåll, m.m. Dessa avtal är under upprättande.

Infart och Vägtrummor

En fastighet har rätt till två infarter anslutande till våra gemensamma vägar. Infarternas bredd är 3 respektive 6 meter. Om vägtrumma behövs för att säkerställa flöde i vägdiket, skall den hålla minst 300 mm i diameter (se regler på flaxenvik.nu). Etablering och underhåll av trumman är fastighetsägarens ansvar (enligt beslut på årsmöte maj 2022).

Infart, som nyanläggs, skall ha lågpunkt innan vägbanan. Den skall ligga minst 5 cm lägre än vägen, detta för att hindra vattenflöde ut på vägen (svallis).

Fastighet som ligger högre än vägen

Det är viktigt att en utfart från en fastighet som ligger högre än vägen utformas så att inte vatten från fastigheten rinner ut på vägen. Vintertid kan det resultera i svallis på vägen och på grusvägar uppstår lätt potthål. Det är frestande för en fastighetsägare att göra lutningen ner från fastigheten så att lutningen slutar ända framme vid körbanekanten så att den blir så flack som möjligt, ett sådant utförande leder dock oftast till problem med vatten.

Lutningen ner från fastigheten bör alltid utformas så att lägsta punkten ligger innan sidotrumman och minst 5 centimeter lägre än körbanekanten. Därefter görs en svag lutning upp mot körbanekanten, så att vatten från fastigheten inte belastar vägdiket.