Vägunderhåll

Sommar

Arbetsplan framgår i kallelse, fastställs av årsstämman.


Vinter

Målet med all väghållning i Vägföreningens regi, inklusive plogning och halkbekämpning, är att alla vägar ska vara trafiksäkra och framkomliga. Vägföreningen kan inte garantera att alla vägavsnitt hela tiden är plogade och/eller halkfri eller att rekommenderad hastighet, d.v.s. max 30 km/tim efterlevs.

Mellan plogningar och sandning utförs efter bedömning av vinteransvarig och/eller entreprenör om punktvisa insatser i backar och utsatta korsningar ska utföras. Vid kraftiga och långvariga snöfall kan det ta längre tid att ploga vägarna.

Snöröjning och halkbekämpning

Vägföreningens vinterunderhåll medger inte att entreprenören kan bistå tomtägarna med borttagning av snövall som uppstår vid plogning i anslutning till din fastighet. Snön från garageinfarten och/eller anslutning till din fastighet liksom snövallen lägger du inne på din tomt.

Brevlåda, mur, häck och staket utanför tomtgränsen ersätts ej om de skadas vid snöröjning eller vägarbete.

Plogning

Snöplogning påbörjas i prioriterade delar av vägnätet, d.v.s. Flaxenviksvägen, Härsbackavägen och Isättraviksvägen samt de större angränsande vägarna med branta backar. Mindre vägar röjs sist.

När snöfall upphört eller när bedömning gjorts att plogning behövs är samtliga vägar vanligen röjda efter omkring 5 till 6 timmar.

Halkbekämpning

Infarter och branta backar till vägföreningens olika tomtområden sandas först. De mindre vägarna sandas och är vanligen åtgärdade inom 6-7 timmar.

När du hjälper till gör du skillnad

Vägföreningen har ställt ut sandlådor och cementringar med lock för att du ska kunna halkbekämpa i branta vägpartier och vid besvärlig väderlek, t.ex. snö och regn som fryser över natt men töar över dagen.

Till kommande vinter kommer vägföreningen att komplettera denna information med en karta som visar var din närmaste sanddepå är placerad.

Fyll i kontaktformuläret med en beskrivning om din sandlåda behöver fyllas på. Kom ihåg att skriva var den finns.

Sopkärl förvaras inne på tomten så att plogning kan utföras av hela vägbanan också där du bor.