Ska du sälja?

Information till köpare och mäklare vid försäljning av objekt inom Flaxenviks vägförenings område.


Området omfattar: fastigheterna Österåker Flaxenvik 2:2, Ättarö 1:2, Margretelund 3:23 och Härsbacka 1:2 samt förvaltare av Österåker Flaxenvik ga:1, som bl.a. omfattar vägar och grönområden, vilka i huvudsak är belägna inom de markområden föreningen äger.

Detta innebär i praktiken att Vägföreningen äger i stort sett alla grön och vattenområden, samt merparten av strandlinjen. Det finns några få fastigheter med strandtomt vilka även äger vatten. Gå in på lantmäteriets kartservice för detaljer https://www.lantmateriet.se > kartor

Bryggor

Längs våra stränder finns ca 82 bryggor. En del är privat anlagda och skötta, andra hanteras av föreningar (båt- o tomtföreningar), medan några ägs och sköts av Vägföreningen. Merparten av alla de 82 bryggorna ligger alltså på vägföreningens vatten.

Allemansrätten och Strandskyddsreglerna påbjuder att alla bryggor skall hållas allemansrättsligt tillgängliga och får inte privatiseras med grindar, skyltar, möbler, flaggstänger, etc.

Det saknas i skrivande stund avtal mellan vägföreningen och respektive bryggägare. Avtal, godkända av årsstämmor 2022 och 2023, avses att upprättas under hösten 2023.

Innehåll i korthet:

 • Inga grindar/stängsel
 • Inga skyltar som kan verka avhållande för den allemansrättsliga tillgängligheten
 • Inte placera ut möbler, grillar och annat som ger intryck av privatisering
 • Allmänheten har rätt att nyttja bryggan för bad, solande och fiske, samt kortvarigt förtöja båt.
 • Bryggan skall löpande underhållas och får inte ändras i storlek eller utförande
 • Bryggans användning får inte störa de kringboende
 • Om bryggan förorsakar olägenhet (t.ex. brott mot ovanstående punkter) kan vägföreningen kräva att bryggan tas bort.

Båtplatser

Fastighetsannonser innehåller ofta information om båtplatser. Dessa tillgodoses genom:

 • Plats vid "egen" brygga
 • Hyrd plats vid allmän brygga
 • Medlemskap i bryggförening

Endast nummer 1 kan avses som "egen" båtplats, dock med reservation att bryggan i de flesta fall är avhängig Vägföreningens tillstånd. De övriga alternativen beror på förhandenvarande köförhållanden.

Fastighetsgränser

Eftersom hälften av marken i området är allmänning, ägd av vägföreningen, har en del fastigheter över tid utökat sin tomt. Det finns gräsmattor, bodar, spolplattor, båtuppställning, husvagnar, släp m.m. som mer eller mindre permanent nyttjar vår gemensamma mark.

Tomtgränsernas markeringar är i många fall överväxta, överfyllda eller borttagna. Det är därför viktigt att en ny ägare får klart för sig var tomtgränsen går. Vägföreningen möts ofta av argumentet "ingen sa nått när vi köpte". I tveksamma fall bör kommunen kontaktas för gränspåvisning.

Vägföreningen avser att teckna avtal med de som, för privat bruk, nyttjar föreningens mark. I flagranta fall kan krävas avlägsnande.

Skötsel av skog och parkmark

Vår gemensamma mark är i huvudsak klassificerad som skogs- eller park-mark. Detta innebär att den inte får bebyggas och att den skall vara öppen och framkomlig för det rörliga friluftslivet (allemansrätten). Det är t.ex. inte tillåtet att köra fyrhjulingar eller andra terrängfordon. Föreningen har utarbetat en skogspolicy www.flaxenvik.nu

Anläggning på vägföreningens mark

En del fastighetsägare nyttjar vägföreningens mark för t.ex. minireningsverk, eller dräneringsrör/trumma. Ett sådant nyttjande skall täckas av ett avtal som definierar ägande, underhåll, m.m. Dessa avtal är under upprättande.

Infart och Vägtrummor

En fastighet har rätt till två infarter anslutande till våra gemensamma vägar. Infarternas bredd är 3 respektive 6 meter. Om vägtrumma behövs för att säkerställa flöde i vägdiket, skall den hålla minst 300 mm i diameter (se regler på flaxenvik.nu). Etablering och underhåll av trumman är fastighetsägarens ansvar.

Infart skall ha lågpunkt innan vägbanan. Den skall ligga minst 5 cm lägre än vägen, detta för att hindra vattenflöde ut på vägen (svallis).

Införrättade vägar

Omförrättning skedde senast 2005. En del vägar har tillkommit därefter och arbete pågår med en ny omförrättning. Eftersom lagen hindrar vägföreningen att lägga resurser på det som inte specifikt ingår i förrättningen, kan detta innebära att vägen som betjänar fastigheten inte är täckt av förrättningen. I sådant fall sköts och bekostas underhåll och snöröjning av de vid vägen boende.

Föreningar i området

 • Flaxenviks vägförening sköter vägarna (enligt förrättningsbeslutet). Medlemskap är obligatoriskt.
 • Isättraviks, respektive Flaxenviks tomtägarföreningar har som uppgift att bidra till gemenskap och trivsel i området och hanterar grönområdena. Medlemskap är frivilligt, men vi rekommenderar att delta i gemenskapen.
 • Sjöbastu finns i Flaxenvik (bastuklubb) och Isättravik (Tomtägarföreningen).
 • Bryggor med båtplatser finns i Isättravik (tomtägarföreningen) och i Flaxenvik (båtklubben).
 • Sjösättningsramp finns i Isättravik. Kontakta hamnkapten på https://isatraviken.se.
 • Vattenförsörjning ordnas i Isättravik genom 13 handpumpar (karta på isatravik.se). Flaxenvik har en pumpförening vilken tillhandahåller sommarvatten.
 • Festplatser finns i Isättravik och på ängen i Flaxenvik. Traditionellt ordnas midsommarfirande och kräftkalas.