Strandskydd/Allemansrätten            Flaxenvik Vägförening

Strandskydd och Allemansrätten

Allemansrätten

Allemansrätten innebär tillgänglighet till naturen. Riktlinjerna är att inte störa, inte förstöra. Allemansrätten är inte reglerad i lag, men anses vara en hävdvunnen sedvänja. Man gör inte skillnad på allmän och privat mark. Privat mark skyddas i princip bara om den ligger inom "hemfridszonen" vilket oftast tolkas som 30 meter från huvudbyggnaden.

Strandskydd

I Sverige gäller ett generellt strandskydd på 100 m både upp på land och ut i vattnet från strandlinjen. Strandskyddet är till för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för växt och djurliv.

Strandskyddsreglerna innebär att det inte är tillåtet att påverka strandområdet genom att anlägga till exempel bryggor, staket, flaggstänger eller planteringar. Bryggor på allmän mark skall vara tillgängliga för allmänheten och får inte "privatiseras" genom utplacering av möbler, grillar, anslag eller andra åtgärder vilka skapar intryck av ett privat område och därmed håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att tillfälligt förtöja, fiska eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt under förutsättning att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga.

Brygga på vägföreningens mark

För att få ha en privat brygga inom vägföreningens mark- eller vattenområde måste ett avtal tecknas mellan föreningen och bryggrättsinnehavaren.

Bryggor bör vara:

  • Öppna för allmänheten och inte låsta med grindar eller liknande.
  • Ge ett tillåtande intryck och inte vara anlagda som privata uteplatser eller liknande.
  • Allmänheten skall ha tillträde.

Bryggrättsansvariges ansvar

  • Att bryggan med tillhörande anordningar är utformade och hålls i ett sådant skick att risken för olyckor eller skador är minimerad.
  • Bryggägaren är ansvarig om någon skadar sig för att bryggan är i dåligt skick. Bryggan ska även se välvårdad ut för att bidra till allmän trevnad,
  • Att bryggan är tillgänglig för allmänheten, samt att den och den intilliggande marken inte uppfattas som privat,
  • Att marken runt bryggan inte ändrar karaktär genom den bryggrättsansvariges användning av bryggan eller intilliggande mark.
  • Nedtagning av träd eller buskar, eller förändring av markförhållanden, får inte ske utan vägföreningens tillstånd.