Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

Boende i området har uppmärksammat styrelsen på att hastigheten på vägarna hela tiden ökar och oro för att allvarliga tillbud kan inträffa. De vägavsnitt inom hela området som har längre raksträckor, många kurvor där sikten ibland är helt eller delvis skymd och flera korsningar är idag särskilt drabbade av alltför höga hastigheter. Bristen på respekt för andras situation är mycket oroande och motarbetar viljan att trafiksäkerhet ska vara en självklarhet för alla boende. Styrelsen vädjar till alla parter att visa förståelse och hänsyn till andra trafikgrupper och att följa trafikreglerna.

Styrelsen undersöker vilka fartsänkande åtgärder som behövs för att snabbt komma till rätta med problemet.  

Vägföreningen påminner om att den rekommenderade hastigheten i området är max 30 km/tim enligt medlemsbeslut och skyltning vid infarterna.

Det har också förekommit privata lösningar för hastighetsbegränsning på de vägar som Vägföreningen har uppdrag att förvalta. Det kan ibland skapa problem. Varje farthinder måste utformas så att det inte finns risk för att det skapar olyckor. T.ex. hinder som tvingar ut fordon i mötande körbana får inte förekommer där sikten är skymd.

Alla trafikåtgärder ska tillställas och beslutas av stämman och styrelsen.

Utvärdering av ny farthinder

Vägföreningen har med stämmans uppdrag under förra våren och sommaren provat nya farthinder i området. Detta har orsakat många diskussioner med både uppskattande och andra inte så uppskattande inlägg. För att säkerställa vilka ansvar som gäller har vi rådfrågat vägingenjör Leif Kronqvist på REV, Riksföreningen för Enskilda Vägar där vi är medlemmar, om vilka lagar och regler som vi har att rätta oss efter. Han säger så här:

Blå/vita 30 skyltar med rekommenderad hastighet räcker som varning för att försiktighet ska iakttas. Inga övriga skyltar krävs. Hastighetsbegränsningar på anslutande vägar, Margretelundsvägen som är en 70-väg, har ingen betydelse. Skador på bil är inte en fråga för Vägföreningen utan en försäkringsfråga för bilägaren.

Upphandling

På stämman -17 tog styrelsen upp frågan kring farthinder för att förankra mera permanenta lösningar.

På uppdrag av stämman utfördes en upphandling av nya farthinder till Flaxenviksvägen. 4 entreprenörer tillfrågades. I upphandlingen ingick uppdrag att skapa en lösning för fartsänkande åtgärder för enskild 30 väg. En karta med hindrens placering bifogades. Samma karta som godtagits på stämman.

NCC fick uppdraget och genomförde en första installation hösten -17. De skapade en lösning med korta snedställda gupp med motivationen att dessa var bra för vägarna, minskade risken för frostsprängning. Denna lösning visade sig skapa problem. Efter att vi reklamerat gick de med på att åtgärda dem, förlänga dem. Detta utfördes också under hösten. Trots förlängningen fortsatte vissa gupp att orsaka problem. Vi fick in klagomål om skador på bilar. Vi hänvisade och vidarebefordrade dessa till NCC. Åter igen gick NCC med på att åtgärda guppen, fast denna gång var det för sent på hösten för att kunna lägga asfalt. Åtgärden utfördes i maj -18 när tjälen gått ut jorden.