Trafikregler

Trafikregler

Att hastigheten på vägarna har ökat och att flera allvarliga tillbud har inträffat har uppmärksammats av boende i olika delar i området. I kurvor där sikten är helt eller delvis skymd eller i korsningar är vikten av sänkt tillåten hastighet avgörande för att alla trafikanter ska vara trygga med trafikmiljön.

Vägföreningen påminner om att hastigheten i området är max 30 km/tim som är skyltat vid samtliga infarter.

Trafik- och säkerhetfrågor kan endast beslutas av styrelsen.

Hastighetsbegränsning - varför?

Vägföreningens uppdrag är att ge alla trafikantgrupper förutsättningar till en säker och trygg trafik. Ibland utgör tyvärr privata lösningar problem i vägrummet för att uppfylla uppdraget.

Om vägområdet helt eller delvis nyttjas som parkeringsplats, avställningsplats för soptunnor eller andra föremål i anslutning till utfarter ökar risken väsentligt för att tillbud och olyckor sker. Vägunderhållet försvåras vid t.ex. vågslåtter, sandsopning och hindrar plogning av hela vägens bredd. Dessutom är det en obehaglig överraskning när bilförare inte tar hänsyn till att vägen används av oskyddade trafikanter och mötande trafik som snabbt måste vika undan för att inte bli påkörda.

Farthinder

Bakgrund

Vid årsstämman 2017 fick styrelsen uppdrag att anlägga permanenta farthinder i området efter att under året innan prövat olika lösningar. För att säkerställa ansvar rådfrågades Riksförbundet Enskilda Vägar där vår vägförening är medlem. Vi hade frågor om lagar och regler som vägföreningen har att följa.

REVs vägingenjör gav vägföreningen följande besked:

'Blå/Vita 30 km/tim skyltar vid infarter med rekommenderad max-hastighet räcker som varning för att försiktighet ska iakttas. Inga övriga skyltar krävs. Hastighet på anslutande allmän väg, i detta fall Margretelundsvägen som är en 70-väg, har ingen betydelse. Skador på bil är inte en fråga för Vägföreningen utan en försäkringsfråga för bilägaren'.

Upphandlingsförfarande, utförande och godkännande

På uppdrag av stämman utfördes en upphandling av permanenta farthinder till Flaxenviksvägen. 
I beskrivningen för upphandling ingick uppdraget att skapa en lösning för fartsänkande åtgärder för enskild 30 väg. En karta med placering av hindren presenterades på stämman och diskuterades med den entreprenör (4 offerter erhölls) som valdes att utföra arbetet. Efter att ha framfört problem vid två tillfällen godkändes utformningen av farthindren slutligen 2019 i samband med reparation av skada i vägbanan.

Parkeringsplatser

Inom området finns endast ett fåtal tillåtna parkeringsplatser avsedda för tillfällig parkering.