Begränsad fordonsvikt till 6 ton under tjällossningen

01.04.2019

INFARTSFÖRBUD FÖR ALL FORDONSTRAFIK MED TOTALVIKT ÖVER 6 TON

Från måndag 1 april 2019 tills vidare gäller förbud att framföra fordon över 6 ton på samtliga vägar inom Flaxenviks vägförening under tjällossningen.

Viktbegränsning införs i syfte att begränsa annars okontrollerbara kostnader i form av skador i vägarna som i vårt vägområde huvudsakligen består av vattenfylld lera (och i viss mån sprängsten).

Vägföreningen meddelar på hemsidan när vägarna bedöms klara högre vikter än begränsningen på 6 ton.

Alla transporter över tillåten vikt beivras.

Tillstånd medges endast för sopbil, slamsugning och vägföreningens entreprenörer under den tid förbudet gäller.

/Styrelsen