Med anledning av spekulationer, ryktesspridning och direkta felaktigheter....

21.10.2020

Med anledning av spekulationer, ryktesspridning och direkta felaktigheter i omlopp samt inför årsmöte 2020

Flaxenviks vägförening är lagfaren ägare av fastigheterna Flaxenvik 2:2, Ättarö 1:2, Margretelund 3:23 samt Härsbacka 1:2 i Österåkers kommun. Detta genom det gåvobrev som registrerades 1982-12-29 vid Södra Roslagens tingsrätt, där det tidigare gruvbolaget överlät i gåva dessa fastigheter mot att föreningen som gåvomottagare förband sig till en rad olika saker.

Fastigheterna utgör vägar, allmänna platser och grönområden i enlighet med de fastställda byggnads- och styckningsplaner som bolaget och andra aktörer upprättat och registrerat i området. Det finns några badplatser specifikt utritade på lantmäterikartan.

Genom gåvan förband sig Flaxenviks vägförening att inträda de rättigheter och skyldigheter som föreligger i området och varit grund för enskilda försäljningar och annat som reglerats.

Det har genomförts flera förrättningar där ett gediget material ("omförättning") togs fram under 2001/2002 och förrättningsbeslut meddelades 2005-03-23 (Akt 0017-03/136 hos Lantmäteriet, ärendenummer AB 00520). Frågan diskuterades på årsmöten i början av 2000-talet.

Vid omförrättning 2001-2002 hanterades en rad olika saker kring främst vägarna där det i 48 olika punkter reglerades och analyserades vändplaner, skyltning återvändsgränd och mycket annat. En del av vägnätet konstaterades inte vara intagen i förrättningen. Detaljplan jämfördes med förrättningen 1970 (1970-12-18, akt 01-ÖST-1934C) avseende Flaxenvik Ga:1.

På sid två i förrättningen framgår bland annat: "För bilvägar upplåts det utrymme som de befintliga vägarna upptar på berörda fastigheter och samfällda vägar. Där avstyckade fastigheter angränsar vägarna utgör det upplåtna vägområdet all mark mellan väg och fastighetsgräns". Av förrättningen kan utläsa att det fanns två fastigheter där det av någon anledning fanns extra vikt att meddela att vägföreningen har en uttrycklig rätt att ha väg över deras mark: Flaxenvik 2:73 och Margretelund 3:18.

På föreningens hemsida finns flera olika kartor tillgängliga. Den vi kallar "Lantmäterikarta" (Akt 0117-03/136) där framgår det t.ex. vilka områden som ingår i GA:1 och så också ska förvaltas av Flaxenviks Vägförening. Styrelsen brukar hänvisa mäklare och andra till denna karta för att beskriva komplexiteten i vår vägförening då det är betydande ytor som ska förvaltas gemensamt i enlighet med lagar, regler och inte minst det gåvobrev och de förrättningar vi har.

Utöver vad som styr vår förening enligt ovan så ska vår verksamhet ske i enlighet med;

 • Föreningens stadgar (finns tillgängliga på hemsidan).
 • Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
 • Vad tidigare årsmöten har beslutat.


Det är ett betydande arbete som sker årligen där vägföreningens styrelse de senaste åren har fått lägga betydande tid på att granska och yttra sig gällande ansökningar om avlopp respektive bygglov. 
Vid föreningens förvaltning ska styrelsen i första hand tänka på och agera för medlemmarnas gemensamma bästa. Det kan handla om att vi inte t.ex. tillstyrker avlopp som placeras nära tomtgräns eller på vägföreningens mark. Vi vill till exempel undvika att väg svämmas över, undermineras eller rasar. Det kan handla om att styrelsen upplyser enskild medlem om att det är olämpligt att bygga en byggnad på en specifik plats för att det under fastigheten går en gammal kulvert som avvattnar delar av området. Vi har också igenlagda gruvhål, byggnader och annat att hantera som härstammar från den tid då oljelager fanns i området respektive då det förekom gruvbrytning.

Till det specifika ärendet

Flaxenviks bryggväg 28/Flaxenvik 2:23 eller snarare Flaxenvik 2:2, det vill säga badet/stranden nedanför, som ägs av Flaxenviks vägförening och är en av våra få "officiella" badplatser, har varit föremål för konflikter i vår förening under väldigt många år. Redan när föregående avlopp grävdes ner på stranden medförde detta konflikt(er). Det finns hundratals mail till och från styrelsen gällande ägarna till Flaxenviks Bryggväg 28 men föreningens styrelse har i många år ändå försökt hålla ärendet lite anonymt för att inte peka ut specifika personer. I gamla protokoll kan man t.ex. 2007-09-18 läsa att styrelsen uppmanat ägaren till Flaxenvik 2:23 att flytta brygga (som redan då saknade erforderliga tillstånd) till egen fastighet och att detta vore lämpligt just 2007 - då styrelsen informerats om att isen tog dåvarande brygga och att de skulle uppföra en ny brygga på vägföreningens mark.

Aktuell fastighet har varit föremål för ett antal diskussioner på föreningens årsmöten. Baserat på diskussioner under 2010-talet gick styrelsen fram med ett förslag till årsmötet 30/5 2018. Beslutet var att styrelsen ska överlämna ärenden till kronofogden för handräckning då medlemmar otillbörligt nyttjat föreningens gemensamma mark (§ 13).

Av protokoll från årsmötet 2013-05-30 (motion nr 7) framgår att årsmötet beslutat;
Staketet vid aktuell badplats ska förlängas samt att skyltar märkta "privat" ska tas bort (den gemensamma badplatsen som är belägen på flaxenviks bryggväg). Stämman beslutade enhälligt att bifalla den motionen.


Av protokoll från årsmötet 2017-05-18 kan utläsas;
"Badplats vid flaxenviks bryggväg 28. Stranden och bryggan är på vägföreningens mark och är inte privat men det finns ett historiskt avtal om att fastigheten får nyttja befintlig brygga. Arbetet pågår med återställning av stigen och staketet efter att en tidigare markbädd på föreningens mark tagits bort".

Av årsmöteshandlingar till föreningsstämman 2019 (2019-05-23) framgår på sidan 5;
"En enskild fastighetsägare har hanterats via Kronofogden och ärendet ligger efter överklagan nu hos Nacka Tingsrätt och kommer detta år att dra med sig advokatkostnader."

Det finns flera olika delar gällande fastigheten Flaxenvik 2:23 och deras åtgärder på vägföreningens mark. 

Här kommer ett försök att dela upp saken.

Avlopp

Under sommaren 2016 (2016-07-27) kontaktades vägföreningens dåvarande ordförande om att en fastighetsägare ville förlägga en ny infiltrationsbädd på vägföreningens badplats. Det framkom att vägföreningens tidigare vice ordförande 1988 gav fastigheten Flaxenvik 2:23 tillstånd att anlägga en infiltrationsanläggning för BDT med 15 kvadratmeter på vägföreningens badplats. [Kommentar: styrelsen är inte behörig att upplåta vår mark till annan på längre tid än 5 år, se lag]. Enligt de handlingar som översändes då, skulle en utsläppsledning föra vatten därefter till ett "utsläpp" på 5 meters djup ute i vattnet (badplatsen). Vid avloppet 1988 skulle WC ledas till sluten tank på egen fastighet. Österåkers kommuns ärende: 1987.803, 811 (1988-10-14).

Vägföreningens styrelse var skeptisk till att anlägga ett nytt avlopp på vägföreningens badplats och försökte föra dialog med Miljö- & hälsa. Föreningens princip har varit och är att alla avlopp ska placeras på egen fastighet.

Innan vägföreningen dock hade lämnat ett positivt besked till ägarna till berörd fastighet, genomförde Flaxenvik 2:23 omfattande markarbeten på föreningens badplats. Tunga maskiner kördes ner på vägföreningens mark/stig och fastighetsägaren meddelade på facebook (2016-09-17) att de hade fått alla tillstånd av kommunen och vägföreningen. Kommunen får svara för sig själva men vägföreningen hade inte vid denna tidpunkt givit något tillstånd att anlägga något nytt avlopp på en av våra badplatser. Stig och mark är till dagens datum inte ännu återställd.

Parallellt med detta inkom en rad klagomål från andra medlemmar i området kring att en enskild medlem grävde på en badplats och också anlade ett avlopp på vägföreningens mark.

Strax därefter inkom en ny ansökan om att förlägga avloppet lite annorlunda på vägföreningens mark (2016-09-22) och att utsläpp från reningsverk skulle ske med en nedgrävning av slang 50 meter ut till ca 16 meters djup vid badplatsen. Ägarna till fastigheten utfäste att de därefter skulle återställa all föreningens mark, återställa stigen samt sätta upp ett staket för att markera tomtgräns.

Vägföreningen kontaktade Lantmäteriet (2016-10-02) för att fråga hur man ser på ett sådant "servitut" som de enskilda önskade och fick svaret att upplåta vägföreningens mark till ett avlopp, bör både fastighets regleras samt att ett sådant beslut ska fattas av ett årsmöte. [Kommentar: styrelsen är inte behörig att upplåta vår mark till annan på längre tid än 5 år, se lag].

Miljö & hälsa återkom 2016-10-11 och meddelade att det troligtvis var möjligt att aktuellt avlopp förlades på egen fastighet. Om de skulle förlägga avloppet på vägföreningens mark så behövdes tillstånd från vägföreningen.

Vid vägföreningens styrelsemöte 2016-10-26 beslutades att vi skulle begära att Flaxenvik 2:23 skulle återställa badstranden samt att det staket som årsmöte beslutat om - skulle följas upp och verkställas.

Under februari 2017 skickade vägföreningens ordförande en skrivelse till Flaxenviks bryggväg 28 där man förklarade att många medlemmar har hört av sig om avloppet och den uppgrävda stranden tillhörande vägföreningen, nedanför Flaxenvik 2:23.

 • återställ badplatsen 
 • flytta avloppet från badplatsen till egen mark 
 • återställ stigen ner till badplatsen 
 • återställ staketet som tagits bort 
 • ta bort elinstallationer 
 • annan förvaring som finns på vår badplats.

2017-02-18 träffade representant från vägföreningen berörd fastighetsägare som då meddelade att avloppet var tagit i bruk och att man inväntade slutbesked från kommunen avseende avloppet.

Därefter (2017-02-20) kontaktades vägföreningen av miljö- & hälsa som berättade att avloppet var tagit i drift, att det var diffust vart utsläpp nu skedde och att Flaxenvik 2:23 då menade att avloppet enkom var inom egen fastighet. På en direkt fråga (antecknad i godkänt protokoll från mötet) framkom att om avloppet fanns vara placerat på vägföreningens mark, så ansåg den enskilde att de ändå har rätt att placera saker på vägföreningens mark, för att andra gör sådana saker (de pekade särskilt ut en annan fastighet).

Österåkers kommun meddelade 2017-05-10 om "förbud mot utsläpp av avloppsvatten" till ägaren till Flaxenvik 2:23 (Ärendenr: MHN-2016-1215-446).

Vid kontakt med konsult 2017-05-14 framkom att de åtgärder som genomförts på vägföreningens strand saknar dispens för strandskydd och att det är vägföreningen som markägare som kan bli ansvariga för miljöbrott.

En ny ansökan om avlopp gällande Flaxenvik 2:23 inkom 2017-06-30. Det nya avloppet skulle placeras helt inom egen fastighet. 

Flaxenviks vägförening svarade:

 • att avloppets samtliga delar ska placeras inom egen fastighet
 • att MOH ska beakta att avloppet angränsar till allmän badplats på föreningens mark 
 • att föreningens mark ska helt återställas efter slutfört arbete

2017-08-24 meddelar Österåkers kommun nytt tillstånd för avlopp avseende Flaxenvik 2:23 (MHN-2016-1215 446) och av beslutet framgår att: "Hela avloppsanläggningen bör placeras inom egen fastighet. Flaxenviks vägförening har meddelat att de inte tillåter att någon del av avloppsanläggningen placeras på deras fastighet".

2019-09-18 fick vägföreningen kännedom om att ägaren till Flaxenvik 2:23 ansökt om servitut på vägföreningens badplats gällande nytt avlopp.

I slutet av september ingav FVF ombud svar till Lantmäteriet där vi bestred nytt servitut som fastighets regleras på vägföreningens mark gällande avlopp. Föreningens advokatkostnader för att freda vår mark från Flaxenvik 2:23:s åtgärder har i detta led uppgått till 21 250 kronor.

2020-01-15 får vägföreningen besked om att Flaxenvik 2:23 anmält till kommunen om att de ska flytta minireningsverk till ny plats i norra delen av sin fastighet. Enligt senast kända uppgifter har ingen flytt skett av minireningsverket varmed merparten av ett reningsverk fortfarande står på en av vägföreningens badplatser (vägföreningens mark, Flaxenvik 2:2).

Brygga

Aktuell brygga på en av vägföreningens badplatser har varit föremål för diskussioner under många år. Vid områdets begynnelse fanns det en gemensam liten brygga (kallad "spång" av flera äldre i området) som användes för tvätt och bad. Se bild 1. 

Att jämföras med vad hitta.se och andra karttjänster har för bild av nuvarande badplats, se bild 2. Bryggan har tidigare markerats med skyltar "privat brygga", "XXXXX brygga" och enskilda har körts iväg när de försökt bada och sola. Frågan har dock varit aktuell under många år och t.ex. nämns i styrelseprotokoll 2007 (se ovan).

Under våren 2017 togs frågan åter upp där vägföreningen gav Flaxenvik 2:23 två olika val;

 1. Ta bort alla privata saker på bryggan och se till att alla vägföreningens medlemmar känner sig välkomna att nyttja badplats, brygga och andra delar av vägföreningens mark 
 2. Bryggan behöver rivas ner till den storlek som tidigare fanns - bygglov, strandskyddsdispens och tillstånd från markägaren saknas.

Återkoppling uteblev men årsmötet 2018 beslutade att åtgärder skulle vidtagas, se ovan.
Nytt brev till ägarna till Flaxenvik 2:23 2018-09-27 med krav om;

Från vägföreningens badplats ska följande avlägsnas
 • allt privat lösöre
 • all elinstallation 
 • alla skyltar märkta "privat"
 • återställa i ursprungsskick all annan åverkan som Ni gjort på Vägföreningens mark inklusive vägen och Vägföreningens staket
Brev skickades med delgivningskvitto. Ägarna till Flaxenvik 2:23 svarade med att de skulle polisanmäla de tre som undertecknat skrivelsen (rubricerat: olaga hot).


2018-10-30 meddelades styrelsen av medlem(ar) att ägaren till Flaxenvik 2:23 satt upp ett staket som helt hindrar medlemmar att nyttja föreningens stig ner till badplats och badplatsen, på vägföreningens mark, se bild 3.

Under hösten 2018 inkom mail och skrivelser från medlemmar som upprördes över att de inte kunde nyttja den specifika badplatsen vid Flaxenviks Bryggväg 28 som ägs av vägföreningen och att så skett under 2016, 2017 och 2018. De begärde att styrelsen skulle agera.

Ansökan om särskild handräckning ingavs till Kronofogden 2018-12-16. Vägföreningens krav: 

 • avlägsna privat lösöre som förtöjts stadigvarande på vägföreningens badplats inklusive surfbrädor, flaggstång 
 • avlägsna elinstallation 
 • återställa vägföreningens mark inklusive sprängsten så att marken åter blir jämn och åter gräsyta

Vid ytterligare korrespondens 2019-01-20 efter att svarande bestridit allt, förtydligade styrelsen att vägföreningen inom ramen för särskild handräckning inte begärde att bryggan skulle avlägsnas. Syftet var att badplatsen åter skulle vara badplats för alla.

Kronofogden meddelade utslag 2019-03-06.
Flaxenvik 2:23 skulle från Flaxenvik 2:2 (GA 1) avlägsna: 

 • båtar & bojar som förtöjts stadigvarande 
 • ta bort elinstallation/elkabel 
 • återställa mark avseende sprängsten 
 • jämna ut och återställa gräsyta 

Kronofogden avslog yrkandet avseende lösöre såsom bänkar, badstegar, surfbrädor, flaggstång och utsmyckning.

Flaxenviks vägförening valde att inte överklaga Kronofogdens utslag vilket ägaren till Flaxenvik 2:23 dock gjorde.

Genom ombud föreslogs under mitten av juni 2019 en förlikning som i korthet gick ut på att:

Vägföreningen avstår från att agera mot brygga och avloppstank som finns på vägföreningens mark under förutsättning att ägaren till Flaxenvik 2:23; 

 • inget privat lösöre på föreningens badplats 
 • inget privat lösöre på brygga annat än badstegar och en båt kopplad till boj som inte förhindrar bad 
 • inga skyltar på vägföreningens mark såsom "privat" eller på annat sätt att medlemmar hindras att bada

Motparten avvisade alla försök till förlikning eller överenskommelse (besked från advokat 2019-06-28).

2019-07-03 får vägföreningen besked om att Flaxenvik 2:23 ansökt om fastighetsreglering på vägföreningens badplats, om rätt att ha brygga på badplatsen (2019-00280358). Detta hanteras och ingen rätt till servitut meddelas.

Nacka tingsrätt meddelar i mål/ärende Ä2190-19 (2019-10-21) att parterna inom ramen för särskild handräckning, inte kan fastställa att lösöre, sprängsten och annat ska flyttas från vägföreningens badplats. Fastighetsägaren till Flaxenvik 2:23 är däremot "alltjämt skyldig att ta bort elinstallation/elkabel i enlighet med Kronofogdemyndighetens i den delen inte överklagade utslag". Enligt uppgift finns fortfarande elinstallationer på vägföreningens mark även om de mer farliga sakerna som var grunden till vägföreningens ansökan nu ter sig vara åtgärdade. Då vägföreningen i detta avseende ses såsom tappande part, så ska vägföreningen stå för motpartens rättegångskostnader. Klagande begärde ersättning om 201 574 kronor men domstolen fastställde att 30 000 kronor var skäligt. (se domskäl på sid 6). Det finns således ingen stämning, det är inte vägföreningen som drivit saken till domstol och det finns inte heller något beslutat skadestånd. En "särskild handräckning" kan inte besluta om skadestånd.

Väg 

Flaxenviks vägförening har ett relativt omfattande vägnät. Merparten av de vägar som våra medlemmar åker på är intagna i föreningens förrättning. I vissa fall finns det vägar som betjänar en eller flera fastigheter och som inte finns med i förrättningen (således inte vägföreningens ansvar).

I några enstaka fall går delar av gemensam väg över enskildas mark, dvs inte helt och hållet på vägföreningens mark. Bakgrunden till detta kan nog bara besvaras av de som var med och styckade av tomterna, försålde dem och anlade vägar. Vid omförrättningen 2001-2003, som fastställdes i beslut 2005 klarlades dock att "För bilvägar upplåts det utrymme som de befintliga vägarna upptar på berörda fastigheter och samfällda vägar." Det är således ingen nyhet att några få fastigheter på sin mark har delar av en gemensam väg. För den som önskar kan man t.ex. gå in på hitta.se och se var tomtgränserna går. Det har på intet sätt undanhållits enskilda medlemmar.

Av det köpebrev som finns registrerat hos Lantmäteriet avseende Flaxenvik 2:23 från 1938 framgår på sidan 1 punkt 7; "Köparen, som äger kännedom om att den nordvästra delen av den försålda fastigheten för närvarande är tagen i anspråk för allmän väg, medgiver att jämväl i fortsättningen ifrågavarande mark kostnadsfritt får användas för sagda ändamål. Säljaren äger jämväl rätt att utan ersättning till köparen stycka av sagda vägmark."

Det finns således när det gäller Flaxenvik 2:23 redan en avtalsbundenhet för innehavaren av aktuell fastighet att upplåta en mindre del av sin fastighet till allmänna vägar, utöver vad som våra förrättningar har fastställt. Tidigare har ägarna till Flaxenvik 2:23 försökt tvinga till sig ett "markbyte" där vägföreningen skulle få bli ägare till en del av den mark där vägen går mot att Flaxenvik 2:23 skulle få bli ägare av en del mark som nu är badplats. Styrelsen har vid alla sådana situationer hänvisat Flaxenvik 2:23 att de får lyfta frågan vid ett årsmöte i en motion eftersom styrelsen saknar behörighet i en sådan sak.

Ägarna till Flaxenvik 2:23 har också vid något tillfälle hotat med att stänga av vägen för att de menar att vägen går olovligen på deras mark. Skulle innebära att Flaxenvik 2:43, Flaxenvik 2:49, Flaxenvik 2:50, Flaxenvik 2:76 och Flaxenvik 2:77 inte längre kan nå sina fastigheter genom vägföreningens vägnät som de sedan 1938 (eller tidigare) har haft rätt att nyttja.

Av mail från Flaxenvik 2:23 2020-10-18 kan vi utläsa att de avser att återställa Flaxenvik 2:23;s tomtmark. De menar att Flaxenviks vägförening disponerar marken olovligen där vägen går, att ägarna "överväger att begära kostnadstäckning för den tid föreningens styrelse, mot bättre vetande, disponerat den privata marken". Om detta innebär ett nytt hot att stänga av vägen är oklart. Klart är dock att det saknas rättslig grund för att flytta vägen precis som att ägarna till Flaxenvik 2:23 är bundna av både förrättning och det köpebrev som ligger till grund för ägandet. De som alla andra har möjlighet att ställa ett civilrättsligt krav till den de så önskar men det bör vara specificerat. Endast ett årsmöte kan fatta beslut om ändringar avseende ägande, nyttjanderätt etc och sedan behöver detta troligtvis hanteras av en ny förrättning. En förrättning kan bli oerhört kostsam för vägföreningen då det bland annat medför att samtliga medlemmar ska erhålla handlingar och höras (inom lantmäteriets arbete för själva förrättningen).  

Något skadeståndskrav har inte heller inkommit till vägföreningen från Flaxenvik 2:23 utan mer icke specificerade hot.

Tvist med ägare till Flaxenvik 2:23 

Det har förekommit tvister i bred bemärkelse under många år. Den huvudsakliga orsaken har varit att medlemmar inte fullt ut kunnat använda den badplats som finns på vägföreningens mark invid aktuell fastighet. Skyltar har varit uppmärkta "privat" och flera medlemmar har kontaktat styrelsen under ett antal år om att de blivit "bortkörda". De entreprenörer som vägföreningen anlitat för att röja vid våra badplatser har upplevt sig bortkörda eller hamnat i verbal diskussion med ägarna till Flaxenvik 2:23.

Då problemen varit kända under många år och antalet klagomål från enskilda medlemmar inkommit kontinuerligt begärde styrelsen besked från årsmötet 2018 hur vi skulle gå vidare. Årsmötet beslutade att vi ska använda Kronofogdens handräckning som medel för att från vägföreningens mark avlägsna icke tillåtna saker.

December 2018 begärdes handräckning hos kronofogden. Utslag meddelades 2019-03-06 med innebörden att Flaxenvik 2:23 skulle från Flaxenvik 2:2 (GA 1) avslägsna: båtar & bojar som förtöjts stadigvarande, ta bort elinstallation/elkabel, återställa mark avseende sprängsten, jämna ut och återställa gräsyta. Kronofogden avslog yrkandet avseende lösöre såsom bänkar, badstegar, surfbrädor, flaggstång och utsmyckning.

Flaxenviks vägförening valde att inte överklaga Kronofogdens utslag men det valde ägaren till Flaxenvik 2:23. Vägföreningen informerade medlemmarna om detta ärende specifikt i årsmöteshandlingar som gick ut inför årsmötet 2019.

Genom ombud föreslogs under mitten av juni 2019 en förlikning som i korthet gick ut på att:

Vägföreningen avstår från att agera mot brygga och avloppstank som finns på vägföreningens mark under förutsättning att ägaren till Flaxenvik 2:23;

 • inget privat lösöre på föreningens fastighet 
 • inget privat lösöre på brygga annat än badstegar och en båt kopplad till boj som inte förhindrar bad
 • inga skyltar på vägföreningens mark såsom "privat" eller på annat sätt att medlemmar hindras att bada

Motparten avvisade alla försök till förlikning eller överenskommelse (besked från advokat 2019-06-28).2019-07-03 får vägföreningen besked om att Flaxenvik 2:23 ansökt om fastighetsreglering på vägföreningens badplats, om rätt att ha brygga på badplatsen (2019-00280358). Detta hanteras och ingen rätt till servitut meddelas.

Nacka tingsrätt meddelar i mål/ärende Ä2190-19 (2019-10-21) att parterna inom ramen för särskild handräckning, inte kan fastställa att lösöre, sprängsten och annat ska flyttas från vägföreningens badplats. Fastighetsägaren till Flaxenvik 2:23 är däremot "alltjämt skyldig att ta bort elinstallation/elkabel i enlighet med Kronofogdemyndighetens i den delen inte överklagade utslag." Då vägföreningen i detta avseende ses såsom tappande part, så ska vägföreningen stå för motpartens rättegångskostnader. Klagande begärde ersättning om 201 574 kronor men domstolen fastställde att 30 000 kronor var skäligt. (se domskäl på sid 6).

Flaxenviks vägförening har således inte stämt någon och det finns heller inget skadestånd som ska regleras. Att vägföreningen inte fått full framgång i frågan om särskild handräckning betyder inte att saker inte har kunnat styrkts. Lantmäteriet har onekligen inte beviljat servitut för varken brygga eller avlopp på en av vägföreningens badplatser trots att Flaxenvik 2:23 sökt om detta. Österåkers kommun har inte heller ansett sig kunna bevilja nytt avlopp på vägföreningens mark.

I de utskickade handlingarna inför årsmötet 2020 på sidan 10 framgår att föreningen under 2019 har advokatkostnader om totalt 49 650 kronor. Som de flesta har vägföreningen en försäkring som inom "rättsskydd" täcker merparten av de rättegångskostnader som kan bli aktuella vid tvister vid domstol, med en självrisk. I detta belopp ryms även den ersättning om rättegångskostnader som utbetalats till Flaxenvik 2:23 ombudskostnader (30 000 av 201 574 kronor. 171 574 kronor har således Flaxenvik 2:23 fått själva betala).

Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna, §13 Föreningsstämma, hållas i maj månad.

Motioner ska enligt stadgarna, §15 Motioner, vara styrelsen tillhanda inom mars månad.

I år hade vi en pandemi som var i dess början i mitten av mars samt eskalerade. Styrelsen fattade i april beslut om att skjuta fram årets ordinarie föreningsstämma till senare datum. Se vidare information från Länsstyrelsen om Coronaviruset. Scrolla ner till "Frågor med anledning av Coronaviruset" https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/boende/samfallighetsforeningar.html

Kallelse ska enligt stadgarna, §14 Kallelse till föreningsstämma, ske skriftligt senast 14 dagar före sammanträdet.

Stadgarna hittar ni på hemsidan www.flaxenvik.nu- styrelsen.

Resultaträkningen 

Styrelsen valde att inte hänga ut enskild medlem i kallelsen varför ersättning för Flaxenvik 2:23 advokat finns i beloppet advokatkostnader.

Advokatkostnaderna består av två delar:

 1. 28.400 kr för självrisk samt % av Flaxenviks Vägförenings och Flaxenvik 2:23 rättegångskostnader i mål/ärende Ä2190-19 (2019-10-21).
 2. 21.250 kr i advokatkostnad för att bistå föreningen i Flaxenvik 2:23 ansökan om servitut på avlopp som avslogs.


Ansvarsfrihet

Det är självklart upp till var och en att besluta om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller ej. Dock ska det ske på rätt grund och de som beslutar att inte bevilja ansvarsfrihet bör förstå vad detta innebär i praktiken. Googla om ni är osäkra eller fråga en jurist/advokat.

Om vägföreningens medlemmar menar att det var felaktigt att begära handräckning hos kronofogden, så fanns möjligheten att rösta om detta på årsmötet 2018. Årsmötet beslutade dock enhälligt att vägföreningen ska vidtaga rättsliga åtgärder.

Styrelsen informerade om pågående process vid årsmötet 2019 och i utskickade handlingar. Om vägföreningens medlemmar då hade tyckt att processen kändes fel så hade någon kunna lyfta frågan vid årsmötet eller yrkat om att styrelsen gjort fel och därmed inte beviljat ansvarsfrihet för det år då ansökan ingavs (2018). Så har inte skett.

Så på vilken grund bör frågan om ansvarsfrihet lyftas? Att styrelsen enligt gåvobrev, förrättning och lag vidhållit och begärt att gemensam mark ska vara gemensam och tillgänglig för alla medlemmar? Att föreningen vidhållit att ett avlopp inte ska placeras på föreningens badplats? Att styrelsen å föreningens medlemmar inte vill vara ansvariga för det/de miljöbrott som enligt olika aktörer kanske har skett på aktuell badplats?

Det kan dock sägas att tonen inte alltid varit bra mellan parterna men trots detta har försök till förlikning skett från föreningens sida under de senaste 5 åren utan resultat. Det finns säkert något ord eller någon hård ton som parterna önskar inte vore sagd. Onekligen har tvisten med Flaxenvik 2:23 tagit enorma mängder tid och kraft. Det finns dock ingenting som har undanhållits från vägföreningens medlemmar. Mer än att styrelsen i vissa fall kanske varit för snälla och inte återgivit exakt allt som sagts eller gjorts av ägarna till Flaxenvik 2:23.

Väg framåt

Ägarna till Flaxenvik 2:23 eller annan medlem är fri att i en motion till framtida årsmöte begära att nu aktuell badplats ska vikas åt Flaxenvik 2:23 eller att de får viss nyttjanderätt till vägföreningens mark. Årsmötet kan besluta om sådant och det krävs 2/3 av rösterna på ett årsmöte för en sådan sak enligt lag. Ett framtida årsmöte kan också få pröva om någon medlem vill att bryggan ska avlägsnas, avlopp ska avlägsnas från badplats etc. Det står varje medlem fritt att skriva en motion och låta medlemmarna få rösta.

Nuvarande styrelse ser inte att medlemmarnas vilja har åsidosatts. Styrelsen har följt gåvobrev, förrättning, lag och vad årsmöten har beslutat. Styrelsen har varit medvetna om att den som undertecknat en skrivelse till Flaxenvik 2:23 troligtvis får räkna med hot eller en ny falsk polisanmälan. Styrelsen är vald och till för medlemmarna, det handlar inte om att styrelsen agerar för egen vinnings skull. Det finns lagar att följa. De felaktigheter som sprids och publiceras är inte ok vilket påverkar både de personer/familjer som felaktigt pekas ut men också många andra.

Vill en majoritet av medlemmarna ha en annan inriktning på vägföreningen så är hela styrelsen beredda att lämna över till andra. Styrelsen vill dock vara tydliga med att den/de i en kommande styrelse som inte avser att följa gåvobrev, förrättningar, lag, årsmötens beslut eller avser att gynna enskild medlem framför det gemensamma bästa - då också får svara för en sådan handling. Det finns och kommer finnas enskilda medlemmar som inte är nöjd med vägföreningens beslut eller yttranden till olika myndigheter då det gemensammas bästa har gått före en enskild medlems bästa.

Styrelsen tycker det är en tråkig utveckling i vårt område att felaktigheter och osanningar får spridning. Samtidigt som styrelsen inte har för avsikt att lägga ner ytterligare kopiösa mängder ideellt arbete på rena dumheter. Således får årsmötet välja om de vill ha en helt ny styrelse eller om de vill att styrelsen som har en plan för både dikesrensning, grönområden, tvisten med Flaxenvik 2:23 etc ska få möjlighet att slutföra planerade åtgärder.

Styrelsens avsikt är att låta årsmötet 2021 besluta om vilken/vilka åtgärder vägföreningen vill ska ske med den badplats som finns nedanför Flaxenvik 2:23. Det kan vara så att en domstol en gång för alla borde få avgöra vad som gäller med aktuell badplats eftersom det inte har skett hittills (nu har bara särskild handräckning prövats).

Då personuppgifter inte ska spridas till en vid skara, har styrelsen inte bifogat alla mängder av dokument som finns. Enskilda kan ta del av uppgifter om så önskas. Vänligen observera att det finns flera hundra olika mail om Flaxenvik 2:23 och aktuell badplats varmed ovanstående är ett koncentrat, inte en hel rättsutredning.

Vem som helst så önskar kan begära handlingar från:

 • Lantmäteriet, kundcenter@lm.se, ange vilken fastighet Ni önskar besked om. Flaxenvik 2:2, Ättarö 1:2, Margretelund 3:23 samt Härsbacka 1:2 i Österåkers kommun är de fastigheter som Flaxenviks vägförening äger. GA1 omfattar betydligt fler fastigheter.
 • Nacka tingsrätt, nacka.tingsratt@dom.se . Man kan med fördel begära "dagboksblad" i mål Ä 2190-19 och därefter begära de handlingar som parterna ingivit.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen Österåkers kommun; sbf@osteraker.se där man kan ställa frågor om en enskild fastighet. Vilka tillstånd, beslut etc som finns avseende avlopp med mera. 

Bild 1

Bild 

Bild 3

Flaxenvik Vägförening - Styrelsen