Omförrättning

Omförrättning bruttolista Flaxenviks vägförening 20230425


Vanligt ställda frågor
(FAQ - Frequently Asked Questions)

Från Lantmäteriets hemsida.
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar/

Ändra eller ta bort en gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningen kan behöva ändras ibland, till exempel när beslutet om vad den ska förvalta behöver ändras eller tas bort. För att gemensamhetsanläggningen ska kunna ändras behöver själva anläggningsbeslutet omprövas. Det gör ni genom att ansöka om en lantmäteriförrättning och en så kallad anläggningsförrättning.

Efter beslut på föreningsstämma har en samfällighetsförening rätt att ansöka om omprövning av en gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar. När vi är klara med handläggningen så fattas ett anläggningsbeslut som gäller fram till dess att anläggningen upphör eller omprövas igen.Frågor och svar om omförrättning för Flaxenviks Vägförening.


1.   Vilken nytta kan föreningen ha av en omförrättning av Flaxenviks Vägförenings gemensamhetsanläggning?

  • Lösning av hur underhåll hanteras på samtliga vägar.
  • Möjlighet till skötsel av grönområden som inte finns med i förrättningen sedan tidigare.

2.  Varför nu?

Behovet av en omförrättning har funnits i många år. Tidigare styrelser har haft provisoriska lösningar som inte längre är hållbara.

I samband med att frågan blev aktuell för nuvarande styrelse ställdes frågan till medlemmarna om det finns andra ärenden som kan/ska tas upp vid en omförrättning. En omförrättning är en avancerad och byråkratisk process som tar mycket tid. Väntetiderna hos Lantmäteriet är mycket långa. Det är bra att passa på och klara av mycket på en gång i en och samma förrättning, eftersom påföljande förrättning inte kan väntas äga rum förrän många år senare.

3.  Vem beslutar om det skall bli en omförrättning?

På stämman 2022 tar vi beslut om en inledande fas där vi utreder omfattning och kostnader. På stämman 2023 eller vid en extrastämma redovisas ett förslag till lantmäteriuppdrag som då stämman kan besluta om.

4.  Vad kommer det att kosta?

Styrelsen föreslår att en budget på 50.000 skall användas för den inledande fasen. Den inledande fasen får sedan utreda den totala kostnaden.

5.  Ska styrelsen stycka av tomter?

Styrelsen kommer att utreda möjligheten till ett antal avstyckningar, från föreningens mark. Berörda grannar kommer att bli kontaktade och informerade.

6.  Vem ska jobba med den inledande fasen?

Styrelsen avser att tillsätta en arbetsgrupp. Gruppen kommer behöva intern och extern medverkan med lantmäteriexpertis

7.  Vad blir gruppens uppgift?

  • Fastställa en definition för godkänd väg som kan förrättas in i gemensamhets­anläggningen.
  • Kostnadsuppskatta åtgärder för vägförbättringar som kan behövas
  • Förbereda lantmäteriärendet.

8.  Kan lantmäteriet säga nej till något av ärendena/åtgärderna som föreningen föreslår. 

Ja, det kan de absolut göra, de frågar berörda och kommunen och kan göra bedömningen att avslå ärendena.