Omförrättning - Synpunkter/Förslag

03.03.2022

Till medlemmarna i Flaxenviks Vägförening

Vår vägförening FVF, är en gemensamhetsanläggning där vi gemensamt äger och sköter bland annat; vägar, parkeringar, bryggor, grönområden och badplatser.


En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen registerbeteckning, till exempel Flaxenvik ga:1. En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i en lantmäteriförrättning. I fastighetsregistret redovisas förrättningen som anläggningsåtgärd. Lagen är strikt - Föreningen får bara ägna sig åt det som specificerats i förrättningen. Till exempel får vi inte röja stigar eller underhålla trappor om de inte är listade i förrättningen.

Om någonting behöver ändras
Gemensamhetsanläggningen kan behöva ändras, till exempel:

  • om en gammal gemensamhetsanläggning är inaktuell gällande delägarkretsen
  • om en del av en väg inte längre ska ingå i gemensamhetsanläggningen, eller att vägen ska utökas
  • område behöver klassas om (t.ex. från parkmark till skog)
  • Stigar och uppmärkning av leder

Föreningsstämman (årsmötet) beslutar om FVF skall ansöka om ändringar i den gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar. Lantmäteriet fattar ett anläggningsbeslut. Detta kan ta flera år p.g.a. långa handläggningstider.

Önskemål om omförrättning

Mycket har ändrats sedan förra förrättningen 2005. Styrelsen har därför för avsikt att ansöka om förrättning för ett antal tillkomna fastigheter, samt justera fastighetsgränser/vägområde och skötsel på ett antal grön/skogs områden.

Vi vill ha synpunkter och förslag från dig/er

Vi skickar ut denna förfrågan, för att veta om ni har något som bör tas med i omförrättningen.
Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, tack.

Vänligen inkom med ditt/era ärenden innan den 15e mars så att vi kan skapa ett beslutsunderlag till årsstämman, vilket hålls i slutet av maj.

Sänd till:
E-post; styrelsen@flaxenvik.nu
Brev; Flaxenviks Vägförening, Isättraviksvägen 48, 184 63 Åkersberga

Frågor, kontakta
Anneli Scheu, sakkunnig i arbetsgruppen
anneli.scheu@jm.se
073 432 5423

Lars Odlén, ordförande FVF
ordforande@flaxenvik.nu
073 667 7961