Svar till en bekymrad vägföreningsmedlem...

24.01.2023

Hej Medlem,

Tack för att du engagerar dig i våra vägar.
Dina frågor är högst berättigade och jag skall försöka svara så gott jag kan.

Dålig vägkvalitet
Det finns många åsikter av vad som är tillräckligt bra vägkvalitet. Vissa vill ha asfalterat med upplysta gång och cykelbanor, medan andra vill ha en enkel skogsväg. Priset blir ju därefter.

Om vi börjar med historien, så skapades våra vägar för ett enkelt sommarstugeområde vilket började byggas när vanligt folk fick tillgång till bil efter andra världskriget. Vägarna lades på befintlig mark, förstärkta av risbädd där det var dålig bärighet. På den tiden räckte det att en personbil kom fram.

Vartefter tiden gick blev husen större och de flesta bor nu året runt. Trafiken har ökat hundrafalt jämfört med 50 år sedan. Det betyder att vi får högre krav på snöröjning, halkbekämpning och att bilar skall kunna mötas överallt. Fordonen blir allt tyngre, t.ex. väger sopbilarna nu över 20 ton och de skall dessutom kunna vända vid vägsluten.

De som byggde de första husen hämtade vatten från de gemensamma pumparna och hade vedspis och utedass. Det räckte på den tiden. Nu flyttar folk hit från stan och de har helt andra krav. Mysigt att bo i skogen, nära naturen, men helst med full stadsstandard på vägarna. Många barnfamiljer vill gärna ha belysning, övergångsställen och separata cykelbanor.

Varför kostar det så mycket?
Vad är rimlig kostnad? På sätt och vis löser det sig själv. När vi betalt för vinterväghållningen (plog/halk/snökäppar), måste vi sköta vägslåtter och siktröjning. Dessutom ta ner riskträd i närheten av vägarna. Potthål måste lagas och vägtrummor bytas. Detta är bara en del av det akuta löpande arbetet. Sedan har vi också ansvar för 50 hektar skog, med fallna träd, skadedjursangrepp och gångstigar som skall skötas.

Förra året räckte vägavgifterna inte ens till detta arbete. Våra entreprenörer har höjt sina priser eftersom drivmedel, löner och material (t.ex oljegrus) har blivit dyrare. Det fanns helt enkelt inte pengar att reparera slitna/sönderkörda vägar och absolut inga möjligheter att förbättra något.

Därför frågade vi årsstämman i maj om de tyckte vi skulle höja avgiften så att det fanns möjlighet att också börja förbättra vårt vägnät. Årsstämman tyckte det var en bra idé, så avgiften höjdes. Det skall tilläggas att från 2021 krävde staten att vi skulle betala moms, vilket betyder att 25% av den vägavgift du nu betalar går in till staten i skatt. Här har du förklaringarna till den högre avgiften.

Vi tar dessutom ut extra vägavgift för de som inte bor i området (t.ex. båtplats) och från och med i år tar vi ut slitageavgift från de som bygger och behöver tunga transporter)

Cykelvägen på Margretelundsvägen
Inga pengar från vägföreningen har använts för denna cykelväg, det är kommunen som byggt den. Den är dessutom inte på vägföreningens mark.

Vad får vi använda era pengar till?
Det är faktiskt så att vägföreningen har mycket strikta restriktioner hur våra gemensamma pengar får användas. Vi får bara syssla med det som anges i det styrdokument som lantmäteriet gjort (förrättningsbeslutet). T.ex. får vi inte göra nya gångstigar i skogen, underhålla bryggor, eller ploga vägar som inte specifikt är listade. Detta skapar problem när det byggs nya hus eftersom deras anslutningsvägar inte automatiskt ingår i vägföreningens åtagande. Av detta skäl tittar vi därför på att göra en ny förrättning, så att alla vägarna kan plogas och underhållas. Du har fått brev/mejl om detta.

Hur fungerar en vägförening?
Vägarna ägs av alla oss som har tomter här. Vi träffas alla en gång om året (årsstämman i maj). Där ser vi vad som gjorts under förra året och fastställer en plan på vad som skall göras nästa år. Vi utser en styrelse som skall verkställa planen. Styrelsen hittar inte på något själv, utan skall bara leverera det som årsstämman beslutat. Styrelsen redogör på nästa årsmöte vad de gjort under året och stämman beslutar om de tycker detta är i linje med givna riktlinjer (ansvarsfrihet). Om styrelsen har idéer på förändringar, får de snällt fråga årsstämman om lov och pengar.

Vill du påverka något, så skriv förslag till årsstämman i maj och kom sedan dit och argumentera för dina synpunkter. Det är medlemmarna som bestämmer.

Nyligen gjord vägbeläggning
Vägbeläggningen vid S kurvan på Isättraviksvägen gjordes eftersom det är en av våra brantaste backar och last och sopbilar halkar av där. Det går inte att ploga ordentligt om det inte finns ett fast underlag. Det finns inga planer på att asfaltera våra vägar, det skulle bli orimligt dyrt (kostnad ca 50 miljoner. Våra gemensamma vägavgifter är ca 1,5 miljoner per år).

Om du har synpunkter eller fler frågor är du välkommen att skriva till mig.

Bästa hälsningar
Lars Odlen
Ordförande i Flaxenviks vägförening.
ordforande@flaxenvik.nu