Förtydligande om vägföreningens mark

13.09.2020

Flaxenviks vägförening får många frågor om vad som gäller när enskilda medlemmar vill göra olika saker på sin egna fastighet.


Vägföreningens principiella svar brukar vara att det är myndigheter som fastställer vad som får eller kan göras på en fastighet som ägs av enskild och så länge eventuella åtgärder inte påverkar vägföreningens mark inklusive vägar, så har vi inga synpunkter på detta.

Vi har dock i flera situationer behövt påpeka att t.ex. infiltrationsanläggningar eller annan lösning för avlopp inte kan placeras för nära dricksvattenbrunnar i området och inte heller kan förutsätta att diken och vägkropp klarar stora vattenmassor. Det finns några exempel där enskilda medlemmar har orsakat översvämningar eller isbildning på väg genom mindre genomtänkta lösningar. Vi avråder också eller har synpunkter kring om vissa avloppslösningar kommer medföra olägenhet vid badplatser eller andra grönområden. Det är inte aktuellt att uppföra byggnader eller placera olika installationer på vägföreningens mark.

Några generella saker:

  • Inför byggnation ska våra vägar inspekteras inför och efter tyngre transporter.
  • Vägföreningens mark får inte tas i anspråk av enskilda
  • Diken får inte läggas igen
  • Nya infarter till enskild fastighet får inte anläggas utan tillstånd
  • Gör inga åtgärder på annans mark utan fastighetsägarens tillstånd
  • Försök ha god dialog/information i ditt närområde om du genomför större arbeten. Det finns enskilda medlemmar som av medicinska skäl snabbt kan behöva åka till akutsjukhus och då är det inte acceptabelt att tillfälligt stänga av vägar under längre perioder eller på annat sätt blockera våra vägar.

Dessvärre har några enskilda medlemmar i allt större utsträckning lagt igen diken, utvidgat sin mark på vägföreningens bekostnad eller helt enkelt byggt eller gjort markarbeten på vägföreningens mark utan tillstånd. Detta hanteras succesivt och i vissa fall har betydande ersättning/återställning fått hanterats.

Det finns ytterligare information om vägföreningens arbete och fastighetsägarnas ansvar och skyldigheter finns bl.a. här: