Snöröjning och halkbekämpning

Målet med all väghållning i Vägföreningens regi, inklusive plogning och halkbekämpning, är att alla vägar ska vara trafiksäkra och framkomliga. Men vi kan inte garantera att alla vägavsnitt hela tiden är plogade och/eller halkfria eller att rekommenderad hastighet, d.v.s. 30 km, efterlevs.

Vägföreningens vinterunderhåll medger inte att entreprenören kan bistå med borttagning av snövall som uppstår vid plogning i anslutning till din fastighet.

Brevlåda, mur, häck och staket utanför tomtgränsen ersätts ej om de skadas vid snöröjning/vägarbete.

Snöplogning påbörjas när normalt snöfall avtagit eller upphört och/eller då snödjupet på vägarna i området bedömts av vinteransvarig och/eller entreprenör att plogning ska utföras.

Plogning påbörjas i prioriterade delar av vägnätet, d.v.s. Flaxenviksvägen, Härsbackavägen och Isättraviksvägen samt de större angränsande vägarna med branta backar. Mindre vägar röjs sist.

När snöfallet upphört eller när bedömning gjorts att plogning behövs är samtliga vägar vanligen röjda efter omkring 5-6 timmar.

Branta backar och infarter till vägföreningens olika tomtområden sandas först.

Mellan plogningar och sandning utförs efter bedömning av vinteransvarig och/eller entreprenör punktvisa insatser i backar och utsatta korsningar. Vid kraftiga och långvariga snöfall kan det ta längre tid att ploga vägarna.

När du hjälper till gör du skillnad

Snön från garageinfarten och/eller anslutning till din fastighet, liksom snövall som uppstår vid entreprenörens plogning, lägger du inne på den egna tomten.

Vägföreningens sandlådor finns till för att hjälpa dig vid behov i branta/besvärliga vägpartier.

Sopkärl förvaras utanför vägrummet mellan tömningarna så att vägentreprenören kan utföra sin tjänst.

Vägfogden / Styrelsen